English
Deutsch

Kvalita

Spoločnosť Spanner SK k.s. v snahe o zabezpečenie spokojnosti svojich zákazníkov venuje veľkú pozornosť dodržiavaniu kvality. Základným princípom samotnej kvality v našej spoločnosti bolo nastavenie fungujúceho systému kvality, osobná zodpovednosť za vykonanú prácu a v neposlednom rade dôraz na výslednú kvalitu hotového produktu. 

Pre dosiahnutie uvedených cieľov prijalo vedenie spoločnosti záväzok neustáleho zvyšovania efektívnosti manažérskeho systému riadenia kvality so získaním Certifikátu ISO 9001. Certifikát manažérskeho systému riadenia kvality spoločnosť obnovila v roku 2016 spolu s Certifikátom ISO 3834-2 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

Vzhľadom na hore uvedené vyplýva, že ako firma máme vytvorený systém riadenia a sledovania kvality vo výrobe a taktiež nástroje, ktorými zabezpečujeme zlepšujúcu sa kvalitu procesov v prípade zákazníckych reklamácií. 

Naše firemné motto „Partnerstvo do budúcna“ naše ciele kvality priamo vystihuje! 

Dokument: